top of page

Kompetencije

Nakon što polože sve propisane ispite i seminarske radove, te obrane završni specijalistički rad i ostvare ukupno 90 ECTS bodova, polaznici  specijalsitičkog studija Poslovno upravljanje u graditeljstvu / MBA in Construction stječu:

akademski naziv: sveučilišni specijalist Poslovnog upravljanja u graditeljstvu
Engl.: University specialist MBA in Construction                        

 

kratica: univ.spec. poslovno upravljanje u graditeljstvu
Engl.: univ.spec. MBA.Con.

Upisom na MBACon studij naučit ćete voditi interdisciplinarne timove, upravljati vremenom, troškovima i kvalitetom, unaprijedit ćete komunikacijske vještine, vještine motiviranja i upravljanja ljudskim resursima u cilju postizanja zacrtanih ciljeva projekata kroz analize slučajeva (case studies). 

 

- Znanje i razumijevanje - znanje koje će polaznici steći tijekom studija nadogradja je znanja koje se stječe na diplomskim studijima matičnih fakulteta polaznika. Znanje stečeno na diplomskim studijima produbljeno je i prošireno u tolikoj mjeri da po završetku MBACon studija polazniku omogućuje rješavanje složenijih poslovnih problema i primjenu ideja koje još nisu pretočene u formalizirane postupke.

 

- Primjena znanja i razumijevanja - po završetku studija polaznici će biti u stanju stečeno znanje primijeniti u novim situacijama, i bit će u stanju probleme rješavati u širem okviru nego im je to omogućavalo znanje stečeno na razini diplomskih studija koje su završili.

 

- Donošenje zaključaka, prosudbe i odlučivanje - po završetku studija polaznici će biti osposobljeni za upravljanje složenim poslovnim procesima na temelju stečenog integriranog znanja. Bit će osposobljeni za donošenje odluka u različitim situacijama odlučivanja karakteriziranim različitom kvalitetom i količinom podataka i informacija nužnih za odlučivanje.

 

- Prezentacije - polaznici će biti osposobljeni za jasnu i uvjerljivu prezentaciju zaključaka koje će izvoditi tijekom analize poslovnih problema i predlaganja poslovnih odluka, te argumentiranu raspravu u situaciji kada je to potrebno.

 

- Vještine učenja - polaznici će biti osposobljeni za različite oblike cjeloživotnog učenja s naglaskom na samostalno učenje uz korištenje ICT-a.

Studenti koji nisu obranili ili nisu pristupili  izradi završnog rada, a koji su položili sve propisane ispite i izradili seminarske radove, te čija je prosječna ocjena iznad 3,00 a  samo je jedna ocjena dovoljan (2) dodjeljuje se:

 

Certifikat  o odslušanim predavanjima i  položenim ispitima  studija MBACon

 

Studenti koji su odslušali  sve predmete i položili  više od 50 % predmeta ocjenom 3,00 ili više dodijelit će se:

 

Certifikat  o odslušanim predavanjima studija MBACon

 

Uz Certifikate se izdaje dopunska isprava / Certificate supplement u kojoj se navode svi položeni ispiti i pripadajući ECTS bodovi i ocjene.

Dodatno

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH nakon stjecanja akademskog naziva priznaje polaznicima specijalističkog studija Poslovno upravljanje u graditeljstvu/MBA in Construction stjecanje 30 bodova iz područja upravljanja projektima gradnje.

bottom of page